shopping cart image
Количката е празна
Общо: 0.00 лв.


УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОЖИВОТНА ГАРАНЦИЯ

picture1 - УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДОЖИВОТНА ГАРАНЦИЯ
УСЛОВИЯ:
ЗА ДА ПОЛЗВАТЕ ДОЖИВОТНА ГАРАНЦИЯ НА ГАЕЧНИ КЛЮЧОВЕ И ШЕСТОСТЕННИ КАМЪНИ МАРКА "COVAL" Е НУЖНО ДА СПАЗВАТЕ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:
1.ИЗПОЛЗВАЙТЕ ИНСТРУМЕНТИТЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА ОТВИВАНЕ И НАВИВАНЕ НА ГАЙКИ И БОЛТОВЕ,ВИНАГИ ПОЧИСТВАЙТЕ И ПОДСУШАВАЙТЕ ИНСТРУМЕНТИТЕ СЛЕД РАБОТА С ТЯХ.
2.НЕ ЧУКАЙТЕ ПО ИЛИ С ИНСТРУМЕНТИТЕ,НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТРЪБИ ИЛИ ДРУГИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ЗА ДА УДЪЛЖИТЕ ТЯХНОТО РАМО
3.НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ШЕСТОСТЕННИТЕ КАМЪНИ ЗА РАБОТА С ГАЙКОВЕРТ ТОВА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ТЯХНОТО БЪРЗО УВРЕЖДАНЕ И ОТПАДАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА
4.ВСЯКА ВИДИМА ПРИЧИНА ДОВЕЛА ДО УМИШЛЕНО УВРЕЖДАНЕ НА ИНСТРУМЕНТ ВОДИ ДО ОТПАДАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА
5.ПРИ ДЕФЕКТИРАЛ ИНСТРУМЕНТ СЕ ПОДМЕНЯ САМО ДЕФЕКТИРАЛИЯТ ИНСТРУМЕНТ КОГАТО Е В КОМПЛЕКТ С ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ
6.ЗА ДА ВАЖИ ГАРАНЦИЯТА МОЛЯ ПАЗЕТЕ ПОКУПНАТА ФАКТУРА ИЛИ ДОКУМЕНТ,КОЙТО ЯСНО ПОКАЗВА КАКВА Е ЗАКУПЕНАТА ОТ ВАС СТОКА И СТОЙНОСТА Й!
ВНИМАНИЕ!
Рекламации не се приемат при опит за увреждане и дефекти, които са вследствие на неправилна употреба и поддържане или са причинени умишлено.
Рекламацията се урежда от производителя чрез продавача, като срокът за поправката е 30 дни от датата на предявяване на рекламацията, респективно от завеждане в регистъра/href/ за предявените рекламации. В случай, че проявеният дефект не може да бъде отстранен, закупената стока се заменя с нова. Потребителят има право да предяви рекламация независимо от предоставената търговска гаранция, съгласно Закона за защита на потребителите.


ПРАВИЛА ЗА ДОЖИВОТНА ГАРАНЦИЯ

Рекламация на стока с доживотна гаранция
1. “КОВАЛ” ООД (COVAL sp. z o.o.) реализира безсрочно само и изключително рекламации на стоки, за които предоставя доживотна гаранция.
2. Реализацията на доживотната гаранция се състои в безплатно отстраняване на неизправности, материални или производствени дефекти.
Гаранционният период започва от момента на закупуване на продукта от първия краен потребител.
3. “КОВАЛ” ООД предоставя гаранция безсрочно от датата на покупката, посочена в доказателството за покупката само и изключително за асортимента с доживотна гаранция. Пълният списък на продуктите с доживотна гаранция е наличен в седалището на “КОВАЛ” ООД или на интернет страница www.coval.com.pl.
4. В случай на комплект продукти, напр. комплект глухи гаечни ключове, гаранцията обхваща само единичния елемент от комплекта, в който се е проявил дефектът.
5. Гаранцията не изключва претенции на клиента за несъответствие на стоката с договора.
Реализация на заявлението за гаранция на стока с доживотна гаранция
1. Клиентът доставя и получава стоката, на която прави рекламация непосредствено при продавача, при когото е закупена стоката.
Клиентът е длъжен да приложи към стоката, на която прави рекламация доказателство за покупката и попълнен формуляр за рекламация
„РЕКЛАМАЦИЯ НА СТОКА С ДОЖИВОТНА ГАРАНЦИЯ”.
2. Разглеждането на рекламацията ще настъпи в срок от 10 работни дни от датата на доставяне на стоката в сервизния център. Датата на приемане на рекламацията в сервизния център ще бъде потвърдена във формуляра „РЕКЛАМАЦИЯ НА СТОКА С ДОЖИВОТНА ГАРАНЦИЯ”.
3. Ремонтът или замяната на повредената стока ще бъдат извършени в рамките на 15 работни дни от датата на положителното разглеждане на рекламацията при спазване на следните решения:
• В момента, когато възникналата ситуация ще изисква поръчка на резервни части от производителя, времето за ремонт се удължава с времето на очакване на частите (обхващащо заявяването на поръчката и доставката на частите),
• На основание на Закона за почивните дни от 18 януари 1951 година (ДВ, бр. 4, поз. 28 с изм.) се приема, че работни дни са дните от понеделник до петък, с изключение на тези, които се падат в празнични дни.
Доживотната гаранция обхваща
Безсрочната гаранция обхваща само и изключително повреди, възникнали при стоки, за които е предоставена доживотна гаранция и се отнася за повреди, които са възникнали в резултат на проявяване на скрити материални дефекти или неправилен монтаж и технология за изработване. Пълният списък на продуктите, обхванати от настоящата доживотна гаранция е наличен в седалището на “КОВАЛ” ООД или на интернет страница www.coval.com.pl.
В случай на проявяване на горепосочените неизправности фирма “КОВАЛ” ООД се задължава да направи замяна или да извърши ремонт безплатно в собствен сервизен център.
Доживотната гаранция не обхваща
Гаранцията не обхваща:
• устройства, използвани не по предназначение,
• части, подлежащи на износване и консумативи,
• повреди, които са в резултат на неправилна поддръжка или съхранение,
• механични, термични, химични повреди, възникнали в резултат на външни фактори,
• повреди, възникнали в резултат на неотстранени по-рано повреди,
• повреди, възникнали в резултат на монтаж на неподходящи части или оборудване.

Прекратяване на валидността на доживотната гаранция

Гаранцията губи валидност, когато:

• сервизният център констатира преправяне или промяна в конструкцията, извършени от неоторизирани за това лица,
• сервизният център констатира намесата на трети лица вътре в устройството,
• потребителят достави за ремонт непълен продукт, без оборудване и документи, представляващи негова неделима част.


login